Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Magyar szentek képes leírás - Szentek és legendák.tlap.hu
részletek »

Magyar szentek - Szentek és legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szent.tlap.hu » Magyar szentek
Keresés
Találatok száma - 12 db
Árpád-házi Margit ünnepe  70 éve avatták szentté

Árpád-házi Margit ünnepe 70 éve avatták szentté

Édesapja a második honalapítóként tisztelt IV. Béla magyar király, édesanyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő. Boldog házasságukban tíz gyermek született. Közülük Margiton kívül kettőt emeltek oltárra, Szent Kingát és Boldog Jolánt. 1241 tavaszán a tatárok Magyarországra törtek, április 11-én a Muhi-pusztán döntő vereséget mértek a magyarokra, Mária királyné áldott állapotban menekült a királyi család tagjaival. A hagyomány szerint akkor a szülők fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek ajánlják.

Árpádházi szentekről

Árpádházi szentekről

Egy nagy magyar művész örök időkre szóló alkotása ez. Hagyaték, amit unokáink, dédunokáink és eljövendő nemzedékek büszkén mutogathatnak majd más nemzetbeli barátaiknak. (A lapok visszáján angol szöveg található azok számára, akik nem értik a magyar szó szépséges zöngését.) Ma mindez megvásárolható negyven rongyos dollárért. Félévszázad se telik belé s ezeket a számozott, aláírt példányokat négyezer dollárért árverezik majd a műcsarnokokban. Petry Béla nagyot alkotott ezzel az albummal.

Magyar szentek és boldogok listája

Magyar szentek és boldogok listája

Szent Imre I. (Szent) István király és Gizella bajor hercegnő fia. Nevelője a később szintén szentté avatott Gellért püspök volt, nevelését szolgálta az egyetlen magyarországi királytükör, az Intelmek, amelyet apja kívánságára állítottak össze. Imre herceg 1031-ben egy vadászbalesetben fiatalon életét vesztette. 1083-ban I. (Szent) László avattatta szentté. A XII. század elején keletkezett legenda a nős, de gyermektelen Imrét a szűzi tisztaság megtestesüléseként állította példaképül. Ünnepnapjai: szeptember 2. és november 5.

Magyar szentek és boldogok napja

Magyar szentek és boldogok napja

Nem egy összeállítás kering az interneten, ahol a magyar szentek közé sorolnak olyan személyiségeket, mint például a 4. században elhunyt, Thébában működött Remete Szent Pál (a mindmáig egyetlen, magyar alapítású szerzetesrend névadója), a tours-i vagy pannóniai Szent Márton püspök (meghalt 397-ben), illetve a Szent Gellértként megismert Giorgio Sagredo, Magyarország egyik első keresztény főpapja.

Magyar szentek és vértanúk

Magyar szentek és vértanúk

Boldog Apor Vilmos Boldog Altorjai báró Apor Vilmos vértanú püspök Segesváron született 1892. február 29-én, és Győrben halt meg 1945. április 2-án. 1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta. Apor Vilmos neves erdélyi arisztokrata család sarja. A kalocsai jezsuitáknál tanult, majd 1915. augusztus 24-én Nagyváradon pappá szentelték. Gyulai plébánosként 26 évesen nagy tekintélyre tett szert, amikor a román katonák túszszedő akciója során elfogott gyulai polgárok ügyében eredményesen járt közben, és kieszközölte szabadon bocsátásukat. 1941. február 24-én, 49 éves korában Gyulán szentelték püspökké, március 2-án ünnepélyes keretek között vonult be Győrbe. Püspöki jelmondata: A kereszt erősíti a szelídet, szelídíti az erőset.

Szent Erzsébet

Szent Erzsébet

Erzsébet 1207-ben született II. Endre és Gertrúd - a Bánk bán féle összeesküvés áldozatául esett merániai királyné - házasságából. Neve azt jelenti: 'az én Istenem megismert', 'az én Istenem hetedikje.' Életrajzírói kiemelik ezt a jelkép értékűhetes számot. Az irgalmas szeretetér∓mp;tilde;l közismert szent ugyanis egész életében az irgalmasság hét cselekedetét gyakorolta. A ma-gyarországi királylány nemes jellemét hite még nemesebbé tette. Még alig volt 5 éves, de oly buzgón imádkozott a templomban, hogy messze kitűnt kis társai közül. Feljegyezték még gyermekkoráról, hogy amit kislány korában ajándékul kapott, abból mindig tizedet adott a szegény leányoknak, és arra buzdítottaa őket, hogy gyakran imádkozzanak, kérjék a Szent Szűz közbenjárását.

Szent Imre herceg élete

Szent Imre herceg élete

Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt. A gyermekek azonban nagyobbrészt már kiskorukban meghaltak. Imre születésének idejét a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi, helyét pedig Székesfehérvárra.

Szent Imre herceg legendája

Szent Imre herceg legendája

A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből, mint a cédrus a Libanonról, Szent Istvántól, Magyarország első királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve ragyogóan tündökölt. Gyermekkorában gondos felügyelettel nevelték és először a grammatika egész tudománya itatta át. Szent István király aztán, akit az atyai szeretet lángja serkentett, fiának, Szent Imrének erkölcstanító könyvet szerkesztett. Ebben őszintén, barátian figyelmeztette és bensőséges szavakkal szólt hozzá.

Szent István

Szent István

I. . (Szent) István király (eredetileg Vajk, kb. 975., Esztergom - 1038. augusztus 15., Székesfehérvár vagy Esztergom-Szentkirály az első keresztény magyar király, aki a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot, és az ezer éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat, nevéhez fűződik a tudományosság magyarországi kezdete is. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük.

Hirdetés
Szent István (997 - 1038)

Szent István (997 - 1038)

A 900-as évek elején a magyarok bejárták egész Európát, az Atlanti-óceántól egészen a Fekete-tengerig. A nyugati kalandozások 955-ben, az augsburgi csata után fejeződtek be, délkelet felé azonban egészen 970-ig folytatódtak a zsákmányszerző körutak. [1] A magyarok úgy ítélték meg, hogy két lehetőségük van: vagy pogányként felőrlődnek a nyugati és a keleti kereszténység között, vagy csatlakoznak valamelyikhez. Géza 978-ban végül döntött, s követeket küldött Quedlingburgba Nagy Ottó Német-Római császárhoz, hogy hittérítőket kérjen. Ezen kívül fiának egy német, keresztény családból származó lányt, Gizellát szemelte ki. Géza és Vajk is megkeresztelkedett, felvéve az István nevet.

Szent István király Nagy legendája

Szent István király Nagy legendája

Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá (Jakab 1,17). Mert semminémű jó nem lehet vagy keletkezhet a létező dolgokban Isten odaszálló irgalmának kedvezése nélkül. Az isteni gondviselés szeme ugyanis tetszéssel tekinti a néki szolgáló angyali karok megingathatatlan voltát, de a bukott ember megújhodását is kegyes irgalommal szemléli, s előmozdítja, hogy akit megteremtvén saját képének méltóságával ékesített fel, azt megtestesülésének szentsége által csoda módon atyai országának örökösévé tegye. Beteljesedtek hát a pátriárkák és próféták jövendölései a mi Megváltónkban, ki megmagyarázhatatlanul szűztől született, a kereszt kínszenvedése és a halál elnyerése után harmadnapon feltámadott, tanítványai körében negyven napig tartózkodott, majd szemük láttára hatolt az ég magasába, s természeténél s tehetségénél fogva atyja jobbján nyert helyet, és az atyjától s tőle származó vigasztaló Szentlelket fogadott fiaira heves érkezésének csodálatos zúgásával kiárasztotta; ez pedig őket tüzes nyelvek képében minden nyelv tudásával gazdagította, és isteni erejéből a csodatevés jeles képességével csodálttá tette.

Szent Margit

Szent Margit

Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben Wahlstattnál megsemmisítették a németek és lengyelek egyesült seregét, majd a vértől és a győzelmi mámortól megittasodva betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. És a lehetetlen megtörtént: messze Belső-Ázsiában meghalt a nagykán, s Batu a Duna-Tisza táján meghódított hatalmas területeket hátrahagyva, összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet felé, hogy le ne késsen az osztozkodásról.

Tuti menü